Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

1,00 zł

inne


Instrukcja Ełk, Bezpieczeństwa Ełk, Pożarowego Ełk

Oferuję opracowanie lub aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla wymaganego prawem posiadania tej Instrukcji danego obiektu budowlanego.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.Dz. U. z 2021r., poz. 869 z późn. zm.) stanowi, iż właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową obowiązany jest:

• przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,

• wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,

• zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne użytkowanie,

• zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,

• przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,

• zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,

• ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Zgodnie z § 6 ust. 1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719) właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest wymagana dla obiektów, których:

• kubatura brutto budynku lub strefy pożarowej przekracza 1000 m3 (z wyjątkiem budynków inwentarskich);
• kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3;
• powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2.

Dla wyżej wymienionych budynków istnieje obowiązek wykonania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz jej okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Instrukcja przeciwpożarowa powinna w szczególności uwzględniać:

• warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
• określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
• sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
• sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
• warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
• sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
• zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
• plany obiektów obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:

a. powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,

b. odległości od obiektów sąsiadujących,

c. parametrów pożarowych występujących substancji palnych,

d. występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,

e. kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,

f. lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,

g. podziału obiektu na strefy pożarowe,

h. warunki ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,

i. miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,

j. wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,

k. hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,

l. dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych z zaznaczeniem wyjazdów na teren ogrodzony,

9. wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (m.in. opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego) mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Jeśli posiadają Państwo obiekty, które kwalifikują się do opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zapraszam do współpracy.


Ważne do: 2024.09.08, wyświetleń: 617

nr ogłoszenia: 20673